Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
A Tájékoztató célja, hatálya
1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Visit Group Hungary Kft. által alkalmazott adatvédelmi
és adatkezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a társaság,
mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.
1.2 A jelen Tájékoztató, a Honlapon a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének
elveit tartalmazza.
1.3 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az
Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy
„GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”)
rendelkezéseit.
1.4 Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és
adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott Honlapon hirdető, vagy azon más
módon megjelenő az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz,
szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy
ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók
szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapon található
hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes
adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért
Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
Fogalom meghatározások
2.1 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése,
rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,
betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé
tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és
megsemmisítése.
2.2 Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt –
meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül az
Visit Group Hungary Kft. 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 2; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-27-2041; adószáma: 25384334-2-43; továbbiakban:
Adatkezelő). Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.
Az Adatkezelő a Honlap üzemeltetője, amely elsődlegesen média tartalomszolgáltatást végez, és
ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatásokat.
Másodlagosan üzemelteti a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódó tartalom kezelési és szerkesztői
felületet (portál motor).

2.3 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes
személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
2.4 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
2.5 Honlap(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett miapia.hu internetes oldal, sajtótermék, és a honlap
aloldalai.
2.6 Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett valamint az Adatkezelő által biztosított
szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapon.
2.7 Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében
megadja az alábbi, III. pontban felsorolt adatát.
2.8 Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, az egyes Honlap üzemeltetéséhez vagy a Honlapon
keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten –
igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása
érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő
részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon
szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy
hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár
önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.
2.9 Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.
A kezelt Személyes adatok köre
3.1 Ha a Felhasználó valamely Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan
rögzíti a Felhasználó IP címét.
3.2 A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások
igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, nem, lakóhely,
tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím, másodlagos e-
mail cím, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja.
3.3 Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő részére e-mailt (pl. üzenetet, olvasói levelet), vagy az
erre szolgáló kontakt formon keresztül üzenetet küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail
címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.
3.4 Az Adatkezelő tartalom szerkesztési tevékenysége során kezeli mindazon természetes személyek
adatát, akik a tartalom előállításában közreműködtek, akár forrásként, akár oly módon, hogy a
szerkesztett tartalomban meghivatkozásra kerülnek. Ebben az esetben az Adatkezelő által
leggyakrabban kezelt Személyes adatok lehetnek: az érintett neve, beosztása, munkahelye, életkora,
lakóhelyére vonatkozó adatok, ill. egyéb olyan adat, amely arra utal, hogy az érintett miként
kapcsolódik a szerkesztett tartalom témájához.
3.5 Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag
kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelők tájékoztatása nélkül a Honlapok valamelyikén adatkezelési
tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott

Adatkezelésnek. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek az ilyen adatkezelések
megakadályozása és kiszűrése érdekében.
Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre
4.1 Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis
adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú
működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény
növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét,
hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul
veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
4.2 Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a
következő Személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok (a fenti 3.2 pontban hivatkozott adatok
alapján) valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények
alapján).
4.3 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó
bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak,
és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az
automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy
cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
Az Adatkezelés célja, jogalapja
5.1 Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:
online tartalomszolgáltatás;
a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;
a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a
kényelmi funkciók igénybevétele;
egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
statisztikák, elemzések készítése;
közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat stb.) közzétételéhez felület (tárhely)
biztosítása;
közösségi szolgáltatások (cikkekhez kapcsolódó kommentek) esetén Felhasználók egymás általi
azonosításának biztosítása, egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé tétele;
egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre
a nyeremény biztosítása;
az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
a Felhasználók jogainak védelme;
az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet
Személyes adatokat. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő
célokra nem használja fel.
5.2 Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló
nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását
ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált
Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés
esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.
Az Adatkezelő a Felhasználó által a Honlapra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a
Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás
jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a
Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítheti.
A tartalomszolgáltatás keretében ill. ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet a
Felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a
tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által
meghatározott keretek között.
Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő
a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az
érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó
jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az
Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az
érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.
5.3 Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak
jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó
előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
5.4 A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes
személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által
generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen
beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért
minden felelősség a Felhasználót terheli.
5.5 Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl.
felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a
megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe
szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt
belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail
címet regisztrálta és az adatokat megadta.
Az Adatkezelés elvei, módja

6.1 Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek,
valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
6.2 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az
Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
6.3 Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az
adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az
Adatkezelő eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót
tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít
számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
6.4 Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
6.5 A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet
gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a
hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó
illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a
jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött
érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével,
amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem
gyűjt.
6.6 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban  meghatározott
Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső
szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt
képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett
Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez
által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelők bizonyos esetekben –
hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy
ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának
veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó
elérhető Személyes adatait.
6.7 Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók
össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy
szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
6.8 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról ill. törléséről az
érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés
céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett
jogos érdekét nem sérti.

6.9 Az Adatkezelők gondoskodnak a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai
és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy
a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen
elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és
jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelők
minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.
6.10 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi
tisztviselő kijelölésére.
Az Adatkezelések időtartama
7.1. Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig
tárolja.
7.2 A Felhasználó által küldött e-mailek, vagy az erre szolgáló kontakt formon keresztül küldött
megkeresések esetén, az Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását
követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat
további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.
7.3 A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a
Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem
kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.
A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a
Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette
meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az
Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének
megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való
leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban
előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.
7.4 Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett
bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó
regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor –
bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat
a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.
7.5 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a
generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig
kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok
egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem
kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását
megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő
személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

7.6 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az
Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó
tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy
ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos
érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési
cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.
A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja
8.1 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes
adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. Az
Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok Szolgáltatások
beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon
megtekinthetők.
Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére
küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@miapia.hu e-mail címre küldött e-
mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti
hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben
küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált
e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a
Felhasználót más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az
Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az
esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre,
valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy
kapják meg Felhasználó adatait.
8.2 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy
módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes
adatok kiegészítését. A Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott
Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes
Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény
teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
8.3 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés
megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról
az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának
indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már
nem állíthatók helyre. Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken
keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó
Személyes adatait törli.

8.4 A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozzák, ha a
Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok
pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja
annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága
nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az
Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt
Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó
továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az
Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
8.5 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a
Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére
továbbítsák.
8.6 A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése
kizárólag az Adatkezelre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja
közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre
közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának
jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést
megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban
továbbításra kerültek.
Adatfeldolgozás
9.1 Az Adatkezelő tevékenységük ellátásához Adatfeldolgozókat vehet igénybe.
9.2 Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés, és a
kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a
részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a
GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről
nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.
9.3 Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.
9.4 Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával
jogosultak.
Külső szolgáltatók
10.1 Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához (pl. repülőjegy kereső) kapcsolódóan számos
esetben Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.
A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját

adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt
megtesznek annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a
jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a
jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját
követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes
adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről
nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett
adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat.
10.2 Az Adatkezelő Külső, úgynevezett Szerver Hosting szolgáltató által biztosított
szerver/webtárhelyet és a hozzá kapcsolódó technikai hátteret veszi igénybe a Honlap fenntartásához.
Az Adatkezelővel együttműködő Külső szolgáltató: WHOSTING KFT.
10.3 Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók
A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelők webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső
szolgáltatókkal működnek együtt. E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez,
ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap
rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott
webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb
kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését,
statisztikák készítését. Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a
Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában
visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az
adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb
kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított
Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. Az Adatkezelővel együttműködő
webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók: Google LLC (Google Analytics, Google
Webmaster Tools, Google AdSense, Google Double Click for Publishers, Google ReCaptcha),
Facebook Inc. (Pixel)
10.4 Egyéb Külső szolgáltatók
Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel egyik Adatkezelő sem áll szerződéses jogviszonyban
vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül
is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a
Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a
Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből
esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva –
alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de
nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Twitter International
Company, Vimeo INC., YouTube LLC

E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint
kezelik.
Adattovábbítás lehetősége
11.1 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen
tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására
ők jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből
származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
11.2 Amennyiben az Adatkezelő a Szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás
üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az
általa kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a
Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes
tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a
Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt
adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az
Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az
adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó
adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.
11.3 Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó
tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.
Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása
12.1 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével
bármikor módosítsa.
12.2 A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit,
ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.
Jogérvényesítési lehetőségek
13.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő
munkatársai az info@miapia.hu e-mail címen.
13.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-
391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
13.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a
jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.
Budapest, 2019.01.06.